Edistykselliset Keskustanaiset

Edistykselliset Keskustanaiset (tai tuttujen kesken EKN) on joukon nuoria keskustalaisia naisia perustama yhdistys (Keskustanaisten Helsingin piirin osasto). Täällä pohdiskelemme yhteiskuntaa :) (Or in English- progressive thoughts on gender issues..)

keskiviikkona, maaliskuuta 12, 2014

Terhi Haapaniemi EKN:n puheenjohtajaksi


Edistykselliset Keskustanaiset ry (EKN) valitsi kokouksessaan 11.3.2014 puheenjohtajaksi Terhi Haapaniemen, 31.
- Edistykselliset keskustanaiset haluaa nostaa esille asioita, jotka puolueen äänenpainoissa eivät välttämättä muuten kuulu. Sitä voi kutsua myös ravisteluksi ken haluaa, toteaa vastavalittu puheenjohtaja Terhi Haapaniemi.
Kokouksessa laadittiin aloitteita Keskustan puoluekokoukseen Turkuun 13.-15.6.2014
- Puoluekokousaloitteissamme nostamme esille mm. yksin asuvien aseman, jota ei voi pitää liikaa esillä. Suomessa yksinelävien osuus aikuisväestöstä on 25 % ja toimeentulotukea saaneista kotitalouksista yksinasujien osuus on peräti 71 %. Tämä ei ole kestävä tilanne, Haapaniemi kertoo.
Edistykselliset Keskustanaiset ry (EKN) on vuonna 2004 perustettu Keskustan paikallisyhdistys, jonka tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Yhdistys on tunnettu räväköistä aloitteistaan ja kannanotoistaan, sekä vapaamuotoisista ’skumppaa ja aivojumppaa’ keskustelutilaisuuksistaan.

torstaina, helmikuuta 14, 2013

Edistykselliset Keskustanaiset ry:n (EKN) kannanotto 14.2.2013
Sukupuolineutraali avioliittolaki saatava myös Suomeen

Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli voimaan 1.3.2002. Lain mukaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi rekisteröidä parisuhteensa ja saada pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliiton solmivat mies ja nainen. Laki ei kuitenkaan anna rekisteröityneessä parisuhteessa oleville esimerkiksi mahdollisuutta ottaa puolison sukunimeä, eivätkä heidän adoptio-oikeutensa ole samat kuin avioliitossa olevilla. Lain edessä jokaisen kuuluisi olla tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa asemassa. Rekisteröitynessä parisuhteessa olevat eivät tällä hetkellä ole yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia avioparien kanssa.

Rekisteröidyn parisuhdelain poistaminen ja avioliittolain muuttaminen sukupuolineutraaliksi edistäisi tasa-arvoa. Sukupuolineutraali avioliittolaki tarkoittaisi käytännössä sitä, että jokaisella olisi seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen katsomatta oikeus avioitua valitsemansa ihmisen kanssa. Avioliittoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet olisivat samat kaikille.

Kyseessä on ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymys, ei moraalikysymys. EKN:n mielestä tasa-arvoa edistävien asioiden ja aloitteiden ei tule olla eduskunnassa ns. omantunnonkysymyksiä. Keskustan periaateohjelman mukaan "Keskusta on humanistinen, ihmisyyttä kunnioittava liike. Keskustan ihmiskäsityksen mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.” Näitä liikkeemme perusarvoja tulee noudattaa myös tässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksessä.
EKN vaatii, että sukupuolineutraali avioliittolainsäädäntö saatetaan voimaan myös Suomessa. EKN vetoaa eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Anne Holmlundiin sekä lakivaliokunnan jäseniin, jotta aloite otettaisiin valiokunnan käsittelyyn sekä tuotaisiin edustuksellisen demokratian mukaisesti eduskunnan täysistunnon päätettäväksi, vaikka itse olisi valiokunnassa aloitteesta eri mieltä. EKN vetoaa Keskustan kansanedustajiin, jotka eivät ole allekirjoittaneet aloitetta, että he ilmoittaisivat äänestävänsä sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta ja vaatisivat aloitteen käsittelyä lakivaliokunnassa ja täysistunnossa.

torstaina, toukokuuta 10, 2012

Mikä on naisen paikka Keskustassa?


Kirjoitimme Edistyksellisten keskustanaisten (EKN) vuosikokouksessa kannanotton Keskustan puheenjohtajan vaaleista

Mikä on naisen paikka Keskustassa?

Edistykselliset keskustanaiset (EKN) hämmästelee, miksi Keskustan puheenjohtajavaalissa ei ole ehdolla naisia. On täysin selvää, että puolueessa on monia päteviä, kykeneviä ja kokeneita naisia, jotka voisivat pyrkiä tehtävään.

Mistä tämä johtuu? Onko kyse siitä, että vaalit vain sattuivat monen pätevän naisen kannalta huonoon saumaan? Vai onko Keskustan poliittisissa rakenteissa sukupuolittuneita rooleja ja käytänteitä, jotka piilevästi vaikuttavat siihen, ketkä hakeutuvat johtotehtäviin? On myös syytä pohtia, onko kyse Keskustan sisäisestä vai jopa laajemmasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä.

Edistykselliset keskustanaiset haluaa herättää aiheesta keskustelua ja ehdottaa, että Keskusta teettää tasa-arvoselvityksen omasta järjestötoiminnastaan ja laati puolueelle järjestötasolla tasa-arvosuunnitelman.

Edistykselliset keskustanaiset pitivät vuosikokouksensa 10.5.2012. Puheenjohtajaksi valittiin Anne Kettunen ja varapuheenjohtajaksi Terhi Haapaniemi.

torstaina, maaliskuuta 08, 2012

Yhden vanhemman perheet huomioitava Keskustan perhepolitiikassa


Kaikista lapsiperheistä köyhimpiä ovat yhden vanhemman perheet. Tiukka talous ja työssäkäynti vähentävät vanhemman mahdollisuuksia olla läsnä lastensa arjessa. Huoli taloudellisesta pärjäämisestä on koko ajan läsnä.

Osalla yhden vanhemman perheitä työssäkäynti on käynyt mahdottomaksi työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeuden takia. Päivähoito ja koulujen iltapäiväkerhot eivät ole pysyneet mukana työelämän muutoksessa. Ympäri vuorokauden auki olevat kaupat ja erityisesti palvelualojen työaikojen muutokset aiheuttavat yksinhuoltajille ongelmia. Yksinhuoltajaäideillä on tutkitusti kovempi halu tehdä töitä kuin ns. puolisoäideillä. Ei ole myöskään vaikeaa kuvitella yksinhuoltajan opiskelumahdollisuuksien ja lisäkouluttautumisen vaikeutta. Huoli on suuri, sillä äidin koulutustaso vaikuttaa tutkitusti lasten koulutustasoon.

Yhden vanhemman perheiden tilannetta voidaan parantaa monin keinoin. Kunnat voivat helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista mm. joustavimpien päivähoitomallien avulla, tarvittaessa valtion kannustuksella. Yksinhuoltajakorotus opintotuessa ja yksinhuoltajuuden huomioiminen verotuksessa auttavat näitä lapsiperheitä tulemaan paremmin toimeen. Kotihoidontuen tulee olla aito vaihtoehto myös yksinhuoltajille. Yksinhuoltajuuden huomioiminen vanhempainvapaan lainsäädännössä on tärkeää, samoin kuin sairaan lapsen hoitamista koskevissa tilanteissa.

Keskusta on kaikkien lapsiperheiden puolustaja. Keskustan perhepolitiikassa tulee huomioida vahvasti myös yhden vanhemman perheiden tilanteen parantaminen.

Loppu lasiselle lapsuudelle ─ Keskustan laadittava alkoholipoliittinen ohjelmaVuonna 2009 lähes joka neljäs suomalainen kertoi Lasinen lapsuus -väestökyselyssä kasvaneensa kodissa, jossa käytettiin liiallisesti alkoholia tai muita päihteitä. Kyselyyn vastanneista edelleen peräti 29 prosenttia kertoi tuntevansa sillä hetkellä vähintään yhden lapsiperheen, jossa vanhemmat käyttävät liiallisesti alkoholia. Lisäksi on otettava huomioon, että tutkimusten mukaan lapset kokevat vanhemman alkoholinkäytön ongelmalliseksi helpommin kuin ympärillä olevat aikuiset.

Nuoret kannattavat muutosta: vanhemmilta toivotaan kohtuullista, juhlatilanteisiin painottuvaa juomatapaa. Nuoret eivät pidä suomalaisten humalahakuisesta juomatavasta ja humaltumista ihannoivasta puhetyylistä. Tärkeä kysymys tuhansien murheellisten laulujen maassa on, miten aikuiset ja erityisesti poliitikot aikovat huomioida tämän toiveen?

Santeri Alkion 150-vuotisjuhlavuoden hengessä keskustan on kunnostauduttava myös kansanterveyden edistämisen ja vastuullisen alkoholipolitiikan saralla. Vain poliitikkojen tekemällä päihdetyöllä, siis laajamittaisella yhteiskunnallisella vaikuttamisella ja lainsäädännön muutoksilla voidaan saada aikaan Suomi, jossa alkoholia kulutetaan kohtuullisesti. Myönteiset vaikutukset ihmisten ja perheiden hyvinvoinnille sekä kansantaloudelle yllättäisivät meidät kaikki - liikenneturvallisuuden paranemisesta puhumattakaan.

Keskusta r.p.:n tulee pikimmiten laatia oma alkoholipoliittinen ohjelma, jota kaikki keskustavaikuttajat kunnalliselta tasolta kansalliselle tasolle voivat poliittisessa työssään hyödyntää.

Ihminen ei ole vain vammansa summa


Puolet vammaisista ihmisistä kykenee ja haluaa tehdä töitä. Hieman yli kolmanneksella on erittäin hyvä tai hyvä työkyky. Silti vain harva vammainen ihminen käy töissä. Tämä johtuu osaksi työnantajan ja työyhteisön ennakkoluuloista, osaksi joustamattomista työmarkkinoista. Vammaisten ihmisten yhteiskunnallinen ja poliittinen osallisuus eivät muutenkaan ole ilman erityistoimia yhtä vahvoja kuin vammattomien ihmisten.

Keskustan tulee työllisyyspolitiikassaan pyrkiä parantamaan myös vammaisten ihmisten mahdollisuuksia tehdä töitä. Lisäksi Keskusta r.p:n tulee tehdä selvitys siitä, millä tavalla vammaisten ihmisten osallistumista puolueen omaan toimintaan voidaan parantaa. Vammaisjärjestöiltä ja puolueessa toimivilta vammaisilta ihmisiltä on hyödyllistä kysyä esteettömyysasioissa apua ja arjen kokemuksia. Puoluekokousten ja muiden suurempien tapahtumien, kuten vaalistarttien, järjestelyissä täytyy jatkossa huomioida esteettömyysnäkökohdat ja huolehtia esimerkiksi viittomakielisen tulkkauksen saatavuudesta

Sinkuille pienemmät pakkaukset


Kauppojen ja elintarviketuottajien tulisi tarjota yksineläville nykyistä enemmän "sinkkukokoisia" pakkauksia. Esimerkiksi kohtuuhintainen juusto, viinirypäleet, leipä, jauheliha ja grillimakkarat on pakattu mittaviin perhekokoihin, joista sinkuilla jää usein osa käyttämättä ennen viimeistä ennen päivää. Toisaalta osalla sinkuista saattaa olla moraalinen pakko syödä pakkaus loppuun, koska eihän ruokaa voi heittää roskiin. Ruuan pois heittäminen aiheuttaa näin sekä ekologista että henkistä kuormaa, kun sinkku joutuu luopumaan omista periaatteistaan. Pienemmät elintarvikepakkaukset edistäisivät sinkkujen taloutta sekä henkistä ja fyysistä terveyttä.

Yksineläviä ja perheellisiä kohdeltava tasavertaisesti verotuksessa


Suomalainen yhteiskunta on ottanut harppauksia tasa-arvossa, mutta epäkohtia löytyy vielä esimerkiksi verotuksessa. Yksineläviä on Suomessa yli miljoonaa ja työikäisten yksinelävien määrä on kasvussa. Olemme erilaisissa elämäntilanteissa, eikä yksin asuminen ole välttämättä ole haluttu ratkaisu. Esimerkiksi kotitalousvähennysoikeus ja kakkosasunnon verotus kohtelee yksineläviä täysin epäoikeudenmukaisesti. Samankokoiseen asuntoon pariskunta saa kaksinkertaisen kotitalousvähennysoikeuden yksinelävään verrattuna. Kakkosasunnon verovähennykseen ei yksin asuvalla ole oikeutta tilanteessa, jossa hän saisi esimerkiksi määräaikaisen työsuhteen toiselta paikkakunnalta, eikä olisi valmis muuttamaan kokonaan uudelle paikkakunnalle lähtöpaikkakunnalla olevien sosiaalisten verkostojen, kuten ystävien tai sukulaisten vuoksi.

Opintotuen tulorajoja nostettavaKaikki poliittiset ryhmät ovat yhdestä asiasta samaa mieltä: työnteon tulee olla aina kannattavaa.
Monet opiskelijat käyvät töissä opiskeluiden ohessa. He saavat opiskeluaikaisesta työnteostaan ensiarvoisen tärkeää työkokemusta, josta on suuresti hyötyä tulevan työllistymisen kannalta. Edistykselliset keskustanaiset eivät tunne käsitettä hanttihomma. Kaikenlainen työ ja kaikenlainen työkokemus ovat tärkeitä. Valitettavasti osa työssäkäyvistä opiskelijoista saa "rangaistuksen" työskentelystään opintotuen tulorajojen vuoksi. Moni suomalainen on joutunut maksamaan valtiolle takaisin opintotukiaan - koska on ollut ahkera ja käynyt töissä!

Opintotuen nykyisten tulorajojen puolustajat perustelevat näkemystään sillä, ettei opintotuki ole palkka. He ajattelevat, ettei opintotukirajat ylittävä opiskelija ole taloudellisesti niin heikossa asemassa, että tarvitsisi opintotukea. EKN tunnistaa nämä seikat. Meidän mielestämme nykyiset tulorajat kaipaavat kuitenkin tarkistusta. Vuodesta 2008 alkaen tulorajat ovat olleet tuettua kuukautta kohti 660 euroa kuukaudessa ja tuetonta kuukautta kohti 1970 euroa kuukaudessa. Monet opiskelijat eivät pärjää pelkällä opintotuella, he eivät koe opintolainan nostamista mielekkääksi, eivätkä saa vanhemmiltaan taloudellista tukea. Ainoa vaihtoehto on siis mennä töihin.EKN katsoo, että koska tulorajat paukkuvat nykyisin liiankin helposti, tulisi niihin tehdä kohtuullinen korotus.

Keskustan edistettävä Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma-aloitetta


Nuorten syrjäytyminen ja siitä aiheutuva näköalattomuus aiheuttaa laajoja levottomuuksia eri puolilla maailmaa. Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen takaavat nuorten potentiaalin kanavoitumisen rauhaksi ja kehitykseksi - ei turvallisuusuhaksi. Nuoret tarvitsevat oman YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmansa, jossa heidät tunnustetaan omana, aktiivisena erityisryhmänään niin rauhanvälitys-, rakennus- kuin turvaamistyössäkin. Nuorten erityisaseman on näyttävä myös YK:n välittämissä rauhanneuvotteluissa ja -sopimuksissa.

Nuorten aktiivisuus tulee kanavoida demokraattisten toimintamuotojen kautta. Nuorilla on oikeus osallistua yhteiskuntaan muun muassa ihmisarvoisen työn, järjestötoiminnan ja koulutuksen kautta. Näin voidaan parhaiten ennaltaehkäistä yhteiskunnallisen syrjäytymisen purkautuminen väkivaltana. Nuorilla on oikeus elää rauhassa ja ilman väkivallan uhkaa. Pysyvän rauhankulttuurin pohja luodaan koulutuksen, ihmisarvoisen työn ja yhteiskunnallisten vaikuttamismahdollisuuksien kautta. Maailmalla ei ole varaa jättää nuorten potentiaalia käyttämättä ja unohtaa nuorten erityistarpeita, sillä yhteinen kohtalomme on pitkälti nuorten käsissä. Demokratian tukeminen ja nuorten toimijuuden vahvistaminen ovat paras keino ehkäistä levottomuuksia ja niistä aiheutuvia uhkia kansainväliselle ja alueelliselle turvallisuudelle.

Edistykselliset keskustanaiset vaati, etta Suomen Keskusta r.p. pyrkii edistämään  nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma-aloitetta Suomen YK-politiikassa ja että päätöslauselma-aloite otetaan osaksi Suomen YK-turvallisuusneuvostakampanjaa ja agendaa.

Nuorten yhteiskuntatakuuseen suhtauduttava kunnianhimoisesti


Hallitusohjelmassa luvatun nuorten yhteiskuntatakuun valmistelu on ratkaisevassa vaiheessa. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä laati esitykset nuorten yhteiskuntatakuun budjettivaikutuksista 29.2.2012 mennessä. Yhteiskuntatakuun täytäntöönpano käynnistyy vuoden 2013 alusta. Valtion budjetissa siihen on varattu vuosittain 60 miljoonaa euroa.

Edistykselliset keskustanaiset (EKN) toivoo, että nuorten yhteiskuntatakuuseen suhtaudutaan kunnianhimoisesti. Yhteiskuntatakuu tarjoaa konkreettisen keinon puuttua lasten ja nuorten syrjäytymiseen, joka on tällä hetkellä suurimpia huolenaiheita Suomessa. Kunnianhimoinen suhtautuminen tarkoittaa, että yhteiskuntatakuussa ei rajoituta 60 miljoonan euron jakamiseen, vaan luodaan kokonaisvaltainen suunnitelma kaikkien nuorten saamiseksi koulutukseen ja työelämään.

Nuorten yhteiskuntatakuun pääpainon on oltava ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. Se tarkoittaa esimerkiksi koulutuksen keskeisyyttä, opinto-ohjaukseen panostamista ja jokaisen nivelvaiheen huomioon ottamista. Perustan yhteiskuntatakuulle luo se, että nuorten arjen hallinta sekä opiskelu- ja työkyky ovat kunnossa. Siksi myös jo olemassa olevat nuorten hyvinvointiin tähtäävät hankkeet tulee liittää nuorten yhteiskuntatakuun kokonaisuuteen.

Suurin huoli nuortenyhteiskuntatakuussa ovat mahdolliset siihen tehtävät rajaukset. Yhteiskuntatakuun tulee koskea kaikkia nuoria yhdenvertaisesti riippumatta esimerkiksi nuoren työvoimapoliittisesta statuksesta tai siitä, onko työ- tai koulutuspaikka jäänyt saamatta ennen vuotta 2013. Yhteiskuntatakuun ydin on, että yksikään nuori ei syrjäydy - ja jo syrjäytyneitäkin autetaan.

Suomen keskusta r.p.:n on tuettava nuorten yhteiskuntatakuun voimaan saattamista. Nuorten yhteiskuntatakuu on osa Euroopa 2020 strategiaa ja sen Youth on the Move -aloitetta.

Puoluekokousaloitteet 2012

Edistykselliset keskustanaiset ovat olleet kyllä aktiivisia ja kantaaottavia toiminnassaan, mutta blogin pitäminen ei ole aktiivista. Tässä puoluekokoukseen Rovaniemelle 2012 tekemämme aloitteet. -Anne

torstaina, kesäkuuta 10, 2010

Samaa sukupuolta oleville täydellinen adoptio-oikeus

Keskusta on ihmisyyden ja tasa-arvon puolue. Keskustan tulisi edistää myös vähemmistöjen tasa-arvoista kohtelua. Suomen hallitus hyväksyi samaa sukupuolta olevien parien perheen sisäisen adoption, mutta adoptio pitäisi avata myös ulkoisesti. Maailma on täynnä vanhempia tarvitsevia lapsia, joten adoptio  pitäisi sallia kaikille seksuaaliseen suuntautumiseenkatsomatta. Edistyksellisten Keskustanaisten (EKN) mielestä lasten adoptoiminen perheen ulkopuolelta, esimerkiksi kansainvälisesti, tulisi olla mahdollista samaa sukupuolta oleville pareille.

Uusi tekniikka puolueen käyttöön


Edistykselliset Keskustanaiset (EKN) on huolestunut kasvihuonekaasupäästöjen tasosta ja ilmaston läm- penemisestä. Yhdistys toivoo Suomen Keskusta rp:n kantavan kortensa kekoon ja pyrkivän minimoimaan omasta järjestötoiminnastaan syntyvät kasvihuonepäästöt. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kokouksiin ja muihin puolueen tilaisuuksiin matkustamisesta syntyvien päästöjen vähentämistä.

Nykytekniikka mahdollistaa laadukkaat virtuaalisetetäyhteydet, Internet-puhelut ja verkkokonferenssi -tilaisuudet. Teknisten ratkaisujen kirjo on laaja ja osamahdollisuuksista on jopa täysin ilmaisia. Esimerkiksi puoluehallituksen kokoukseen osallistuminen tulisi olla mahdollista myös etänä esimerkiksi Skypen tai muun teknisen ratkaisun avulla, jolloin osallistuminenei olisi riippuvainen asuin- tai olinpaikasta. Tällä tavoin säästettäisiin paitsi syntyviä päästöjä, myös tärkeitä resursseja, rahaa ja aikaa.

EKN vaatii, että Keskusta mahdollistaa puoluehallituksen kokoukseen osallistumisen Internetiä hyödyntävän etäyhteyden avulla. Tämän lisäksi puolueen tulee kannustaa kaikkia perusjärjestöjään hyödyntämään olemassa olevia mahdollisuuksia omissa kokouksissaan. Kotoa, työpaikalta tai muusta etäpisteestäkäsin kokoustaminen antaisi myös kiireisille ”elämän ruuhkavuosia” eläville paremmat mahdollisuudetosallistua aktiivisesti järjestötoimintaa

Suomeen sukupuolineutraali avioliittolaki

Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli voimaan1.3.2002. Lain mukaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi rekisteröidä parisuhteensa ja saada pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuinavioliiton solmivat mies ja nainen, mutta tämä esim. ei anna mahdollisuutta ottaa puolison sukunimeä, eivätkä adoptio-oikeudet ole samat. Laki rekisteröidystä parisuhteesta ei kuitenkaan ole tasavertainen avioliittolain kanssa. Rekisteröidyn parisuhdelain poistaminen ja avioliittolain muuttaminen sukupuolineutraaliksi toteuttaisi paremmin tasa-arvoa. Sukupuolineutraali avioliittolaki tarkoittaisi käytännössä sitä, että jokaisella seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen katsomatta olisi oikeus avioitua valitsemansa ihmisen kanssa. Avioliittoon liittyvät oikeudet javelvollisuudet olisivat samat kaikille. Edistykselliset Keskustanaiset (EKN) vaativat, että sukupuolineutraali avioliittolainsäädäntö saatetaan voimaan myösSuomessa. Tämä ei ole keneltäkään pois.

Euroopan parlamentin täysistunnot Brysseliin


EKN vaatii Euroopan parlamentin täysistuntojen siirtämistä Brysseliin. Jatkuva Brysselin ja Strasbourginvälinen kokousralli on EKN:n mielestä täysin älytöntä. Kaupunkien välinen karuselli rasittaa ympäristöä, veronmaksajien rahapussia sekä ihmisten kalentereja jahermoja. Täysistuntojen pitäminen Strasbourgissa aiheuttaa vuosittain noin 200 miljoonan euron kustannukset, mikä vastaa n. 15 % EU:n vuotuisesta budjetista. EKN löytäisi tälle rahalle helposti huomattavasti parempaakin käyttöä.

Jatkuva Brysselin ja Strasbourgin välinen liikenne aiheuttaa myös valtavan määrän kasvihuonekaasupäästöjä. EKN pitää hölmöläisen hommana, että Euroopan parlamentti säätää kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita ja aiheuttaa samanaikaisesti itse tuhansiatonneja ylimääräisiä päästöjä omalla kokoustamisellaan.

Brysselin ja Strasbourgin välinen istuntoralli aiheuttaa kaupunkien väliä kulkeville 3000 ihmiselle myös turhaa stressiä ja turhautumista ja heikentää täten ihmisten työhyvinvointia. Jatkuva kahden kaupunginvälillä matkaaminen on myös huomattava aikavaras, mikä heikentää Euroopan parlamentin työskentelyntehokkuutta ja tuottavuutta.Aloite on saanut jo vuonna 2006 yli miljoona nimeäympäri Eurooppaa. EKN:n mielestä myös Keskustanon korkea aika ottaa asiaan selkeä kanta

Seuraavaan hallitukseen sinkkuministeri

Suomessa on nykyään noin miljoona yksineläjää elisinkkua ja joukko on koko ajan kasvava. Mielikuva sinkuista voi olla vaikka nuori ja uraputkessa kiitävätai yksinäinen vanhus, mutta todellisuudessa sinkkujaon aikuisväestössä kaikissa ikäluokissa. Sinkkuja onmonenlaisia; sekä yksinäisiä että laajan sosiaalisenverkoston omaavia.

Sinkun elämä tulee kalliiksi. Sinkkuun kohdistuva taloudellinen rasite on huomattavasti yhteen aikuiseen perheen jäseneen kohdentuvaa kustannusta suurempi. Esimerkiksi asumiskustannukset ovat korkeammat,sillä oman asunnon osto on vaikeaa ja vuokralla asuminen on usein kohtuuttoman kallista. Lisäksi elintarvikkeiden kohtuuttoman suurten pakkauskokojen takia puolet ruoasta menee biojätteeseen tai vyötärölle. Yhteiskunnalliset rakenteet eivät ole pysyneet muka-na tässä sosiaalisessa muutoksessa. 

Avarakatseisen Keskustan kannanotoissa on huomioitu lähinnä perinteisten ydinperheiden tarpeet. Edistykselliset Keskustanaiset (EKN) on huolestunut, onko suomalaisilla päätöksentekijöillä oikeasti ymmärrystä yksinelävientilanteesta. Edistyksellisten keskustanaisten mielestä yhteiskunnan tulee huomioida sekä perheellisten ettäyksinelävien tarpeet. Tämän vuoksi seuraavaan hallitukseen tulee perustaa sinkkuministeri.

keskiviikkona, huhtikuuta 14, 2010

Edistykselliset Keskustanaiset (EKN) esittää Annika Saarikkoa Keskustan varapuheenjohtajaksi

Annika puolueen johtoon

Keskustan johtoon tarvitaan nuoria naisia. Puoluejohtoon ei näytä tällä hetkellä olevan ehdolla yhtäkään alle 30-vuotiasta naista. Tilaa ja tarvetta on.

Ei käy päinsä, että Keskustan johtoviisikossa ovat naiset ja nuoret aliedustettuina. Jälkikäteen on turha valittaa puoluejohdon epätasa-arvosta jos tarjolla ei ole yhtä lailla molempia sukupuolia, nuorempaa ja kokeneempaa väkeä.

Keskusta on kiperässä tilanteessa ja uudelle raikkaalle näkemykselle on tilaa. Edistykselliset keskustanaiset (EKN) esittää kasvatustieteen kandidaatti Annika Saarikkoa (26) Keskustan varapuheenjohtajaksi.

Saarikko on aatteellinen, aikaansaava ja poliittisesti lahjakas. Saarikolla on laaja kokemus toiminnasta Keskusta-aatteen piirissä. Karismaattinen Kerttu-verkoston puheenjohtaja tuntee puolueen sekä sisarjärjestöt. Hänellä on laaja kannatus ympäri Suomen.

Edistykselliset Keskustanaiset ry
Helsinki

Tunnisteet: , , , ,

maanantaina, toukokuuta 11, 2009

Anne Kettunen ehdolla Keskustanaisten varapuheenjohtajaksi


Anne Kettunen asettautuu ehdolle Suomen Keskustanaisten varapuheenjohtajakisaan. Kettusta ehdottaa Edistykselliset Keskustanaiset ry (EKN). Suomen Keskustanaiset valitsevat puheenjohtajistonsa edustajakokouksessa Oulussa 16. - 17.5. 

Kettunen on 32-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri. Kotoisin hän on Petäjävedeltä ja opiskeluvuodet hän vietti Jyväskylässä. Kettunen työskentelee Helsingissä projektikoordinaattorina korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan ja markkinoinnin kehittämishankkeessa. 

Kokenut vaikuttaja 
Anne Kettunen on vaikuttanut muun muassa Helsingin ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskuntien kansainvälisten asioiden sihteerinä, Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n hallituksen jäsenenä, Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtajana, sekä Eurooppanuorten että Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä. 

Keskustan toimintaan Anne Kettunen tuli mukaan Edistyksellisten Keskustanaisten kautta. Hän toimii nyt toista vuotta yhdistyksen sihteerinä. Lisäksi Kettunen on Kerttu-verkoston hallituksen jäsen. Kuntapuolella hän vaikuttaa Helsingin kaupungin ympäristölautakunnassa. 

”Vahva ihmislähtöinen aate ja inhimillisyys saivat minut kiinnittymään Keskustaan. Läheisinä arvoina koen myös suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon”, Anne Kettunen kertoo. 

Edistyksen tiellä 
Jo työalansakin puolesta sivistys ja edistys puhuttelevat Kettusta. ”Näitä aatteita haluan viedä eteenpäin myös Keskustanaisissa.” 

Menneiden ja nykyisten sukupolvien toiminta saa häneltä kiitoksen. Samalla Kettunen kuitenkin painottaa, että toiminnan on laajennuttava sellaiseksi, että myös uusi naissukupolvi voi kokea Keskustanaiset omakseen. 

”Haluan erityisesti rohkaista nuoria naisia mukaan puoluepoliittiseen toimintaan.” Keinoiksi tähän Kettunen mainitsee asian tai teeman ympärille linkittyvät vaikuttamismuodot. 

”Osallistumisen kynnyksen pitää olla matalalla. Asiakokonaisuuksiin ja yhteisiin päämääriin nivoutunut toiminta voisi tuoda mukaan uusia toimijoita. Eri-ikäisiä naisia yhdistäviä aiheita voisivat esimerkiksi olla ympäristö- ja perhepolitiikka, mutta toimintatavat pitää päivittää vastaamaan nykyaikaa, jotta nuoriakin saataisiin mukaan”, Kettunen ehdottaa. 

Lisätietoja: 
Anne Kettunen, puhelin 050 4150 234 
Anna Ranki, puhelin  044 0514 252, Edistyksellisten Keskustanaisten puheenjohtaja 

maanantaina, kesäkuuta 16, 2008

Uusi tekniikka puolueen käyttöön

Edistykselliset Keskustanaiset (EKN) on huolestunut kasvihuonekaasupäästöjen tasosta ja ilmaston lämpenemisestä. Yhdistys toivoo Suomen Keskusta rp:n kantavan kortensa kekoon ja pyrkivän minimoimaan omasta järjestötoiminnastaan syntyvät kasvihuonepäästöt. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kokouksiin ja muihin puolueen tilaisuuksiin matkustamisesta syntyvien päästöjen vähentämistä.

Nykytekniikka mahdollistaa laadukkaat virtuaaliset etäyhteydet, Internet-puhelut ja verkkokonferenssi -tilaisuudet. Teknisten ratkaisujen kirjo on laaja ja osa mahdollisuuksista on jopa täysin ilmaisia. Esimerkiksi puoluehallituksen kokoukseen osallistuminen tulisi olla mahdollista myös etänä esimerkiksi Skypen tai muun teknisen ratkaisun avulla. Tällä tavoin säästettäisiin paitsi syntyviä päästöjä, myös tärkeitä resursseja, rahaa ja aikaa.

EKN vaatii, että Keskusta mahdollistaa puoluehallituksen kokoukseen osallistumisen Internetiä hyödyntävän etäyhteyden avulla. Tämän lisäksi puolueen tulee kannustaa kaikkia perusjärjestöjään hyödyntämään olemassa olevia mahdollisuuksia omissa kokouksissaan. Kotoa, työpaikalta tai muusta etäpisteestä käsin kokoustaminen antaisi myös kiireisille ”elämän ruuhkavuosia” eläville nuorille naisille paremmat mahdollisuudet osallistua aktiivisesti järjestötoimintaan.

Puoluehallituksen vastausesitys:
Videokonferenssiyhteyksien ja työryhmätyökalujenmahdollisuudet selvitetään. Tavoitteena onedistää etäosallistumisen mahdollisuuksia kokouksiinsekä aktivoida ja tukea kaikkea työryhmätyöskentelyä.Työryhmätyökalujen käyttöönottovaatii taloudellisia resursseja sekä pitkäjänteistäprojektityötä.

Samaa sukupuolta oleville pareille täydellinen adoptio-oikeus

Keskusta on ihmisyyden ja tasa-arvon puolue. Keskustan tulisi edistää myös vähemmistöjen tasa-arvoista kohtelua. Suomen hallitus aikoo kunniakkaasti mahdollistaa myös samaa sukupuolta olevien parien perheen sisäisen adoption, mutta adoptio pitäisi avata myös ulkoisesti. Maailma on täynnä vanhempia tarvitsevia lapsia, joten adoptio pitäisi sallia kaikille seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Edistyksellisten Keskustanaisten mielestä lasten adoptoiminen perheen ulkopuolelta, esimerkiksi kansainvälisesti, tulisi olla mahdollista samaa sukupuolta oleville pareille.

Puoluehallituksen vastausesitys:
Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Adoptiolainsäädäntöon tällä hetkellä epätasa-arvoinen. Sesallii adoptiomahdollisuuden yksinäisille naisilleja miehille, mutta ei ulkoista adoptiota samaasukupuolta oleville pareille. Samaa sukupuoltaolevien parien sekä sisäinen, että ulkoinen adoptio-oikeus tulee tehdä mahdolliseksi.

Aloitevaliokunnassa aloite äänestettiin nurin 16-15, toin aloitteen sunnuntaina vielä puoluekokoukselle, jossa aloite äänestettiin uudestaan nurin selvällä enemmistöllä.

Nuorennusleikkaus kunnallisvaaleihin

EKN on huolissaan nuorten ehdokkaiden hälyttävän alhaisesta osuudesta kunnallisvaaleissa. Vuoden 2004 vaaleissa vain 11 % ehdokkaista oli alle 30-vuotiaita. Nuoria ehdokkaita tarvitaan kunnallisvaaleihin, sillä nuoren on helpompi äänestää toista nuorta. Keskusta on toistuvasti ollut suosituin puolue alle äänestysikäisten nuorisovaaleissa ja tämä potentiaali pitää hyödyntää. Kun puolueen ehdokaslistalla on nuoria naamoja, on se samalla osoitus jatkuvuudesta. Se osoittaa myös, että keskustalaisella kansanliikkeellä on tulevaisuus.

Keski-ikäiset kuntapäättäjät eivät välttämättä ole parhaita asiantuntijoita nuorten tarpeissa. EKN vaatii, että kokeneempien kuntavaikuttajien on siirrettävä ns. hiljaista tietoa nuoremmalle sukupolvelle. Jotta asioihin pystyy vaikuttamaan, on tunnettava päätöksentekoprosessit. Mutkikkaiden rakenteiden ja hitaasti toimivan päätöksentekomekanismin saloihin nuori saa parasta opastusta kokeneemmalta keskustavaikuttajalta.

EKN vaatii myös, että vaaleissa mukana olleille nuorille avautuu vaikuttamismahdollisuuksia vaalien jälkeen. Heille on tarjottava avainpaikkoja kaikilla päätöksentekotasoilla eli eri lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja maakuntavaltuustossa. Nuorten on saatava aitoja vaikuttamismahdollisuuksia eikä pelkkiä ylijäämäpaikkoja.

EKN kiinnittää lisäksi huolestuneena huomionsa siihen, että eduskuntapuolueista vähiten naisehdokkaita kunnallisvaaleissa 2004 oli Perussuomalaisilla ja Suomen Keskustalla. Sukupuolten epätasainen edustus jo ehdokasasettelussa täytyisi korjata puolueen sisällä siten, että mm. toimintatapoja tarkastettaisiin siihen suuntaan, että myös naiset kokisivat suuremmassa määrin mielekkääksi osallistua.

Mönkijä pois valtion kilometrikorvattavista ajoneuvoista

Edistykselliset Keskustanaiset vaativat mönkijän poistamista kilometrikorvattavien kulkuneuvojen joukosta. Palkansaaja voi saada korvausta työmatkasta valtion matkustamiskustannusten mukaisesti ja mönkijän käytöstä suoritettava korvaus on 94 senttiä kilometriltä.EKN ei näe mitään syytä, miksi mönkijä tulisi olla matkakulukorvattavien kulkuneuvojen joukossa, sillä se on paitsi tarpeettomasti saastuttava myös alhainen turvallisuudeltaan. Mönkijän sisällyttäminen matkakulukorvattavien kulkuneuvojen joukkoon kannustaa sen käyttöön. Työmatkat voi korvattavalla tavalla suorittaa joko autolla, moottoriveneellä, moottorikelkalla tai moottoripyörällä, joissa on jo riittävästi valikoimaa työmatkailevalle palkansaajalle.

Puoluehallituksen vastausesitys:
Puoluekokous katsoo, että mönkijä on tietyissä työtehtävissä käyttökelpoisin kulkuneuvo, jotaolisi vaikea korvata jollain muulla välineellä.Näin ollen työkäytössä kertyneiden kilometrienkorvaaminen on perusteltua myös palkansaajanomistaman mönkijän osalta.

Inhimillistä maahanmuutto- ja maahanmuuttajapolitiikkaa

Suomen maahanmuuttopolitiikkaa tulee kehittää avoimempaan suuntaan. Suomi tulee kohtaamaan väestön ikääntymisestä johtuvan työvoimapulan vaikutukset, jollei asiaan aleta jo varautua ja panostaa avoimempaan maahanmuuttopolitiikkaan. Suomen maahanmuuttaja politiikat ovat suhteellisen hyvällä tolalla, mutta kotoutukseen on satsattava entistä enemmän rahallisia resursseja jotta kielipalvelut ym. uuteen yhteiskuntaan kotoutumiseen vaikuttavat palvelut voidaan toteuttaa kasvavalle määrälle maahanmuuttajia. On muistettava, että maahanmuuttajia on kohdeltava ensisijaisesti ihmisinä – ei työvoimana. Edistyksellisten keskustanaisten mielestä tulevaisuuden Suomi on todellisesti monikulttuurinen ja moniarvoinen Suomi. Edistykselliset keskustanaiset vaativat ihmisläheistä liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa sekä toivovat Keskustan edistävän myös Euroopan unionin tasoista yhteisen maahanmuuttopolitiikan valmistelua.

Puoluehallituksen vastausesitys:
Suomeen tulee maahanmuuttajia ja toisaalta väliaikaisestioleskelevia ulkomaiden kansalaisiahyvin erilaisin perustein, kuten pakolaisina humanitaarisistasyistä, työnhakijoita, opiskelijoita,puolison mukana tai kausityövoimaa. Kuten aloitteessakin todetaan, maahanmuuttajia ei tulenähdä vain työvoimana, vaan pitää tiedostaa nemoninaiset syyt ja myös erilaiset olosuhteet, joidenvallitessa ihmisiä muuttaa Suomeen.

Vanhasen I hallituksen maahanmuuttopoliittisessaohjelmassa linjataan, että työperusteisenmaahanmuuton edistämisen ohessa tavoitteenaon samalla turvata maahanmuuttajien mahdollisuudetkotoutumiseen, osallistumiseen, perheeseen,oikeudenmukaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen.
Puoluekokous katsoo, että kyseinenpolitiikkalinjaus on edelleen ajankohtainen jatavoiteltava. Kaikkien ihmisten humaani kohteluja tasavertaisuus kuuluvat olennaisesti keskustaaatteeseen.

Aloite ottaa kantaa myös maahanmuuttajien kielipalvelujenjärjestämiseen. On totta, että ilmanriittäviä mahdollisuuksia kielen opiskeluun uussuomalaistensopeutuminen työelämään ja yhteiskuntaanyleensä vaikeutuu huomattavasti.Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa linjataankin mm. kielipalveluista seuraavaa: ”Parannetaanyhteiskuntaan opastavien sekä kielikoulutuspalvelujensaatavuutta ja käytettävyyttä ja kehitetäänopastusjärjestelmään liittyviä uusia työelämässäja yhteiskunnassa selviytymistä edistäviätukitoimia.” Puoluekokous näkee tämänkinlinjauksen edelleen ajankohtaisena.

Resurssien osalta on selvitettävä, minkä suuruisiapanostuksia maahanmuuttajien kotouttamiseentodellisuudessa nyt ja tulevaisuudessatarvitaan ja miten ne tulee suunnata yhteiskunnanja sen jäsenten kannalta tarkoituksenmukaisimmallatavalla. Erityisesti työperäisen, muttamyös mm. humanitaarisista syistä tapahtuvan,maahanmuuton kohdalla on tärkeä seurata myöskansainvälisiä suuntauksia ja kehitystä sekä tehdäyhteistyötä esimerkiksi EU-tasolla silloin,kun siihen on tarvetta.

Kevennys kukkarosta vyötärölle

Edistykselliset Keskustanaiset haluavat Keskustan puoluekokouksen Joensuussa ottavan myönteisen kannan light-tuotteiden eli kevytelintarvikkeiden arvonlisäveronalennukseen. Suomessa asuu keskimäärin ylipainoista kansaa. Kaikkein nopeimmin lihovat 25-34 –vuotiaat miehet. Riskialttiita ovat myös lapsiperheet, jossa lapset oppivat vanhempiensa ruokailu- ja liikkumistottumukset. Vuonna 2003 oli naisista ylipainoisia 38% ja miehistä 54%. Ylipaino aiheuttaa monia sairauksia, kuten tyypin 2 diabetestä ja kohonnutta verenpainetta.

Light-tuotteet ovat kevytelintarvikkeita, joissa on 30% vähemmän energiaa kuin vastaavassa tavanomaisessa tuotteessa. Valitettavan usein kaikilla kuluttajilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta valita kevyempiä light-tuotteita niiden korkeampien hintojen vuoksi. Edistykselliset Keskustanaiset esittävätkin toimenpiteitä light-tuotteiden verotuksen keventämiseksi. Tällöin kevennyt siirtyisi ihmisten kukkarosta vyötärölle.

Puoluehallituksen vastaus:
Arvonlisäverotus on tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvänä veromuotona osa Euroopan unionin lainsäädäntöä, jota Suomi ei voi yksin muuttaa. Jäsenvaltioilla on kuitenkin arvonlisäverodirektiivin sisällä tarkoin määriteltyä kansallista liikkumatilaa. Esimerkiksi elintarvikkeiden myyntiin voidaan soveltaa alennettua verokantaa. Edistyksellisten Keskustanaisten aloite terveellisempien elintarvikkeiden kulutuksen tukemisesta verokannustein on kuitenkin EU-oikeudellisesti ongelmallinen. EU:n arvonlisäjärjestelmän perustana olevan verotuksen neutraalisuuden periaatteen mukaan keskenään samankaltaisia ja näin ollen kilpailevia tavaroita tulisi verotuksessa kohdella samalla tavalla.

Alennetun arvonlisäveron piiriin otettavien elintarvikkeiden rajaaminen olisi todennäköisesti erittäin hankalaa. Tällöin rajanveto saattaisi ohjata kulutusta perusteettomastikin eri elintarvikkeiden välillä. Rajanvedon vaikeuden vuoksi esitys johtaisi paitsi käytännön ongelmiin myös verotuksen neutraalisuudesta poikkeamiseen. Puoluekokous katsoo, että osittain Edistyksellisten Keskustanaisten aloitteen tavoitetta edistää hallitusohjelmaan kirjattu elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen 17 prosentista 12 prosenttiin. Ruoan hinnan yleisen tason laskiessa laskevat myös terveellisten elintarvikkeiden hinnat.

Kuohuviinin alkoholiveroa alennettava

Edistyksellisten Keskustanaisten (EKN) mielestä kuohuviinin alkoholiveroa on alennettava. Epätieteellisissä olosuhteissa on todistettu, että kohtuullisin määrin nautittuna kuohuviinillä on myönteisiä vaikutuksia koehenkilöiden sosiaalisiin taitoihin sekä kykyyn ratkaista ja kestää ongelmatilanteita. Lisäksi kuplajuoman on havaittu tietyissä olosuhteissa edistävän koehenkilöiden kieli- ja tanssitaitoa. Tätä mahdollisuutta ei pitäisi torpedoida liiallisella verotuksella. Kuohuviinin verotuksen keventämisellä voidaan nähdä olevan myös kansantaloudellisia vaikutuksia innovaatioiden ja henkisen hyvinvoinnin kasvun muodossa. EKN vaatii alkoholiveron täsmäalennusta kuohuviinille.

Puoluehallituksen vastausesitys:
Puoluekokous katsoo, etteivät kuohuviinin vaikutukseteroa merkittävästi muiden alkoholijuomienvaikutuksista. Tämän vuoksi nykyisestä lähinnäalkoholipitoisuuteen perustuvasta verotuksestaei tule puoluekokouksen mielestä poiketakuohuviinin hyväksi.

EKN:n aloitteet puoluekokoukselle, Joensuu 2008

Saamamme julkisuus Joensuun puoluekokouksen jälkeen laittoi minut kirjoittamaan ensimmäisen blogi-tekstini! Kiireinen kolmekymppinen, pätkätöiden ja projektiaikataulujen kanssa kamppaileva nainen yrittää löytää aikaa tällekin tavalle tuoda ajatuksiaan esiin. Mutta yrittää silti löytää mieluummin aikaa ystäville, perheelle ja liikunnalle ennemmin kuin blogille! Joten älkää nyt vielä innostuko... ;)

Julkisuuskynnyksen ylittivät kuohuviini- ja samaa sukupuolta olevien parien täysi adoptio-oikeus aloite. joskus teemme aloitteita vakavista aiheista pilke silmäkulmassa, koska politiikkaa voi tehdä monella tavalla. Huumoriakin pitää löytyä, vaikka monelle aloitteet saattavatkin olla suorastaan pyhä asia ja niitä kirjoitetaan hartaalla mielellä... Meidän tekemisemme ovat meidän näköisiämme. Haluamme tuoda esille tärkeitä asioita, mutta aina ei jaksa pönöttää punakkana ja tärkeänä!

Kuohuviinin alv-alennus -aloitteen takana on huolemme masennuksesta. Masennus on lisääntynyt, etenkin nuorten, meidän ikäistemme naisten keskuudessa, jotka kamppailevat työelämän, yhteiskunnan ja perheen perustamisen luomien paineiden keskellä, usein nämä naiset ovat tunnollisia ahertajia, jotka asettavat kovat tavoitteet itselleen ja kun huomaavat, ettei kaikkeen ole mahdollista kyetä, saattavat he tuntea itsensä riittämättömiksi... Jos samaan aikaan vielä ajoittuu kriisejä elämään, on vaara masentua. Tiedän valitettavan usean tällaisen stoorin.

Kuohuviini-aloitteessamme halusimme tuoda esiin hyvässä seurassa nautitun kuohuviinin piristävän, maailman murheet unohtavan vaikutuksen. Juoma nautitaan usein hyvässä seurassa, esim. Edisyksellisten Keskustanaisten kanssa, ystäväseurassa tai juhlatilanteessa. Kyse on siis sosiaalisesta kontekstista ja ystävien ja muun tukiverkoston tärkeydestä. Kun ihmiset voivat hyvin, on sillä myös kansantaloudellista merkitystä. Pieni pilke silmäkulmassa piristää! ;)

Adoptio-oikeus -aloitteellamme halusimme Keskustan puoluekokouksen hyväksyvän täydet adoptio-oikeudet samaa sukupuolta oleville pareille. Keskustahan on jo hallitusohjelmassa ansioituneesti sitoutunut samaa sukupuolta olevien perheen sisäiseen adoptioon. Lisäksi ns. 'yksinäisillä' (ts. yksin elävillä) ihmisillä on oikeus adoptioon. Halusimme nostaa epäkohdan ja epäarvoisen kohtelun samaa sukupuolta olevien parien kohdalla esiin ja saada aikaan muutoksen. Valitettavasti puoluekokous ei aloitteeseemme yhtynyt. Aloitevaliokunnassa aloite kumottiin vain yhdellä äänellä, suuressa salissa toimme aloitteen uudelleen kokouksen hyväksyttäväksi, mutta 'turpaan tuli'. Tiesimmekin lähtevämme 'kaivamaan verta nenästämme' mutta halusimme taistella tärkeäksi kokemamme asian puolesta. Olemme kuitenkin erittäin iloisia siitä, että puoluehallitus oli aloitteen hyväksynyt.

Lisään nämä kaksi aloitetta samoin kuin kaikki meidän kaikki aloitteen tähän blogiin, koska otimme kantaa myös muihin asioihin, kuin näihin kahteen julkisuuteen yltäneeseen.

Santeri Alkion sanoin: "Pitäkäämme edistyksen lippu korkealla!"

torstaina, syyskuuta 06, 2007

SOS - Save our shoes


No niin, Britanniassa on järjestäydytty ja alettu vaatimaan kenkien pelastamista.


"Too much time, effort and expense is put into hunting and buying those perfect pair of shoes for them then to be ruined in one night by dreaded cobbles and drains!

Spread the word – Save Our Shoes!"

Vapaa käännös on jotain sellaista, että liikaa aikaa ja rahaa on laitettu täydellisten kenkien ostamiseen vain, että ne tuhoutuvat yhdessä yössä mukulakivillä... Sivuilta löytyy paljon tietoa esim. vaarallisista alueista sekä erilaisia ohjeita.

Täydellisesti meidän linjoilla, tosin poliittinen aloitteemme asiasta taitaa olla edelleen niin sanotusti "työn alla"...;)Kuva: sos:n kuvagalleriasta.


Tunnisteet:

sunnuntaina, elokuuta 26, 2007

Mrs. Guy Ritchie


Paikallista seurapiiri/muotilehteä Tatleria lukiessa meinasin pyörtyä järkytyksestä (pitäisi vain pysytellä jenkkiversioissa...) - Madonnaan, siis MA-DON-NAAN, viitattiin kuvatekstissä Mrs Guy Ritchienä. Vaikka Mr Ritchie on varmasti taitava ohjaaja (muistaakseni ohjannut ainakin sen yhden leffan, jossa oli Brad Pitt ;)) niin kyse on kuitenkin Madonnasta! Sitä paitsi eikö Madonna ansaitsisi tulla kirjatuksi lehteen omalla nimellään - ja ne kaikki muutkin naiset.

Varmuuden vuoksi täällä myös, kun kysellään henkilötietoja, niin kysytään ainakin pari kertaa status. Yes, Miss. Yes, single...

Tuo Ms/Miss/Mrs on muuten ihan epäreilu myös verrattuna siihen, että miehet saa olla vain Mr. Kun sitä täällä siis käytetään. Miksei se riitä, että otetaan ylös sukupuoli (rekistereihin), mutta kai ne kirjeet voi lähettää ihan tyylillä etunimi, sukunimi???


(Mutta on täällä hyviäkin juttuja - ihan heti tulee mieleen mm. kaupat on auki lauantaisin klo 18 jälkeenkin! Ja sunnuntaisin! Ja ainakin jotkut myös yleisinä vapaapäivinä! Ja täällä on Starbucks! Ja kaikkea muutakin kivaa!)
(kuva www.madonna.com-sivulta)

EDIT: Ja taas... Pitää paikalliselle verotoimistolle kertoa itsestään, ja eikö siinä kysytä, että "Where was your father domiciled at the date of your birth"? Father? (siis kyselevät, että mikä oli isäsi kotipaikka syntymäsi hetkellä...)

Tunnisteet: ,

torstaina, elokuuta 09, 2007

¿QUE?

Ehkä aivoni ovat vielä kesäteloilla, mutta ylläoleva kysymys kävi päässäni, kun luin tän päivän hesaria ja uutista "Uudistettu äidinkielen ylioppilaskoe ei parantanut poikien tuloksia odotetusti?". Siis mitä?

"Sukupuolierot tuloksissa eivät tasoittuneetkaan uudistetun äidinkielen kokeen myötä". Mitä, oliko yo-koeuudistuksessa kyse jostain sosiaalidemokraattisesta märästä unesta tasapäistämisestä vai mikä sen kokeen (ja uudistuksen) tarkoitus oli... (Voi tietysti ollakin, en ole koulutuspolitiikan asiantuntija tällä alalla;)) Mutta jos saa suomalaista koulutuspolitiikkaa parjata vähän, vaikkei varsinaisesti tämän blogin suoranaiseen intressipiiriin kuulukaan, mielestäni yo-koe on vähän samanlainen kuin pro gradu myöhemmin yliopistossa - hirveä meuhka ja stressi yhdestä ainoasta asiasta, vaikka tärkeämpää olisi kai laadukas opetus ja opiskelu niinä edeltävinä vuosina. Omat kokemukseni oli, että lukiossa opetetaan miten pärjätä yo-kokeessa ja yliopistossa taas suositaan massatenttejä, eikä yksilöllisiä kirjoitussuorituksia.


Se, että tytöt pärjää paremmin koulussa, johtuu ilmeisesti vain ja ainoastaan vääränlaisista kokeista, ei vaikkapa yleisestä suhtautumisesta tyttöihin ja poikiin - pink is for girls, blue is for boys. (Suosittelen edelleen kaikille Marklundin & Snickaren kirjaa helvetissä on paikka... sillä se on yleistajuinen ja avartava sekä saatavilla suomeksi).

No onneksi HS lämmitti kaikkia meitä ja ilmoitti, että "huippusuoritukseen eli 114 pisteeseen yltäneistä seitsemästä ylioppilaasta viisi oli silti miehiä".

Ja siinä olen kyllä samaa mieltä hesarin kirjoittajan kanssa, että koulun pitäisi olla se paikka, jossa hankitaan perusyleissivistys. :)

Tunnisteet: ,

perjantaina, heinäkuuta 27, 2007

Prostituutiosta SvD:ssa

Palatakseni taas tähän prostituutio-aiheeseen, jossa pohjoismaiden liberaalit tahtovat aina puolustaa yksin linjaansa muita vastaan...

No, ainakin Ruotsin 3. suurin sanomalehti Svenska Dagbladet on sitä mieltä (eilisessä pääkirjoituksessaan), että tiukka (seksinostonkielto) linja on tehonnut, toisin kuin vaikka Saksassa. Saksassa prostituoiden määrä on edelleen suuri, ja harva heistä kuuluu liittoon. Saksan sallivampaa lakia toivoneet vihreät ovat myös oppositiossa, ja nykyistä lakia vastustava CDU hallituksessa. Muutosta saattaa siis olla luvassa SvD:n mukaan... Bra:)

Alla myös englanninkielinen lyhennys uutisesta (eurotopics-uutiskirjeestä), josta aiheen alunperin bongasinkin:

"At the end of the 1990s, while Germany as well as Belgium and the Netherlands legalised prostitution, Sweden adopted a "hard" line and made the purchase of sex a punishable offence. Nowadays Sweden is regarded as a shining example, the newspaper writes. "There are around 400,000 prostitutes in Germany today. Their legalisation was intended to combat discrimination, however so far there has been no major improvement in their situation. Only one percent of all prostitutes have taken out an unemployment insurance policy. The Greens, who enthusiastically backed the law, are now in the opposition, and the CDU doesn't like the law. The wind has changed."

Tunnisteet: ,

maanantaina, heinäkuuta 09, 2007

Kamalia nuo oikeistolaiset


STT uutisoi tänään USA:n sosiaaliturvasta ja sen yhteydessä äitiyslomasta.

"Yhdysvallat on Australian lisäksi ainoa länsimaa, jossa ei tunneta yleistä palkallista äitiyslomaa. Työssäkäyvät amerikkalaisäidit ovat yleensä palkattomalla lomalla synnytyksen jälkeen ja palaavat useinkin töihin jo kuukauden kuluttua...Palkallinen sairausloma on myös lähes tuntematon käsite. Arvioiden mukaan yli puolet Yhdysvaltain yksityisen sektorin työntekijöistä ei saa palkkaa sairausajalta. Vieläkin harvinaisempaa on saada palkallista lomaa sairaan lapsen tai omaisen hoitamiseen."

Tätä on hyvä suomalaisten lukea, 5-6 viikon palkalliselta kesälomalta (ja vielä päälle lomaltapaluurahaa odotellessa!), ja naureskella miten USA voikin olla niin kauhea. Ja meillä kun oikeistohallitus meinaa poistaa sellaisilta perheiltä, joilla vanhemmat on kotona, maksuttoman oikeuden pitää lasta kokopäivähoidossa... miten kehtaavatkin.

Kuva: ihan itse ottama, siellä kapitalistien unelmamaassa (New York, elokuu 2005)

Tunnisteet:

keskiviikkona, kesäkuuta 27, 2007

Bryssel-London-Bryssel

Lähden huomenna Eurooppanuorten matkalle Brysseliin. Ihan perus parlamentti ja komissiovierailut tiedossa.
Sunnuntaina hurruttelen junalla Lontooseen muutamaksi päiväksi ja sieltä taas tiistaina takaisin Brysseliin LYMEC:n Summer Schooliin. Ohjelma on mielenkiintoinen ja tuon sieltä terveiseni kun palajan!